VAD ÄR EN ADVOKAT

Alla advokater är skyldiga att följa det som kallas god advokatsed vilket innebär att advokaten måste värna om klienten. Lojalitet med klienten, oberoende, och tystnadsplikt är kärnan i advokatens etiska regler. Den som anlitar en advokat ska kunna känna sig säker på att advokaten ser till klientens intressen och inte tar några andra hänsyn i arbetet. Advokatens tystnadsplikt är reglerad i lag. Eftersom kraven för att få bli advokat är höga och då advokaterna dessutom står under fortlöpande tillsyn i arbetet, är advokattiteln en kvalitetsstämpel. Advokaten måste också vidareutbilda sig fortlöpande. Advokattiteln är skyddad i lag. Bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat.